SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024 PDF Download

SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024 PDF Download

The Board of Secondary Education, Assam (SEBA) has released the SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus for the current academic year 2023-2024. SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024 is now available in PDF format for download on the official website, www.sebaonline.org

Name of BoardBoard of Secondary Education, Assam (SEBA)
Class10th Standard
SubjectBodo (MIL)
Exam NameHigh School Leaving Certificate (HSLC)
CategorySEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus
Syllabus Update/ Released11/04/2023
Academic Year2023-2024
Official Websitehttps://sebaonline.org

Here is a detailed overview of the SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024, which covers all the essential knowledge and skills that students need to succeed in their 10th standard board exams.

SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024

BODO (MIL)
SUBJECT CODE – 03
CLASS – 10

Time : 3 hours
Total Marks : 100
Pass Marks : 30
UnitContentsMarks
Half YearlyFinal
1(A) खन्थाइ (Poetry)
(i) बिबार खानाय
(ii) आंनि गामि
(iii) जिउनि अलंबार
149
(iv) गेवस्रांनाय महर88
(v) रादाय
(vi) हाग्रामायाव बर’
 
(vii) बोहैथि
(viii) बैसागि आगर
 5
2(B) रायथाइ (Prose)
(i) समाज सिबियारि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म
(ii) फालांगियारि सुबुं जानि फैं
(iii) इन्टरनेटनि गोदै गोखा
1510
(iv) बरं’ हारिनि खुगा थुनलाइ1510
(v) हारिमानि खौसेथि
(vi) हाग्रामा दावबायनाय
 
(vii) बर’ मोसानाय
(viii) अरुनिमा सिन्हा- गाव फोथायथि आरोसाहसनि गुबुन मोनसे मुं
(ix) मन्थ्रि फैगोन (सुंद’ सल’)
 10
3(C) समायना रमायना आसामपुरि (Rapid Reader)- तिवाफोर, देउरिफोर, मटकफोर, नेपाली रावारि गर्खाफोर, बरफोर, मराणफोर, मिचिंफोर, मनिपुरीफोर1010
राभाफोर, सनवाल कछारीफोर, हाजंफोर 
4(D) (रनसाइ लिनाय (Essay Writing)88
5(E) रावखान्थि (Grammar & Composition)- All the grammar portion of class IX and the following हांखोनि सिननायथि, रिंसार, रिंसारथि (बर’ नि गारा रिंसारथि आरो खौरां रिसारथि), सोदोब, सोदोबमा, सानराइ, थाइजा बिदिन्था, मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा । बिसुं, महरथि, थि दिन्धिग्रा दाजाबदा । — बाथ्रा दानाय, बाथ्रा भाव, बाथ्रा फान्दाय, बाथ्रा खोन्दोब, उल्था सोदोब, रोखोमसे सोदोब, फंसे रावाव फिननाय । 3030
 Total100100
Textbooks: खनसाय बिदा for class X

Download the SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024

SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024 is now available for download in PDF format. You can download the syllabus for SEBA Class 10 Bodo (MIL). To download the syllabus, follow these steps:

READ MORE  SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 PDF Download

1. Go to the official website of the Secondary Education Board of Assam (SEBA).
2. Click on the “Downloads” section.
3. Click on the link for “Curriculum & Syllabi (2023-2024)”.
4. Select the subject syllabus that you want to download.
5. Click on the “Download” button.

SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024 is a comprehensive curriculum that covers the essential knowledge and skills that students need to succeed in the HSLC Examination. By carefully studying the syllabus and working hard, students can achieve their academic goals and prepare for their future.

I hope this blog article has been helpful. If you have any questions about the SEBA Class 10 Bodo (MIL) Syllabus 2023-2024, Please feel free to leave a comment below.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Scroll to Top