SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 PDF Download

SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 PDF Download

The Board of Secondary Education, Assam (SEBA) has released the SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus for the current academic year 2023-2024. SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 is now available in PDF format for download on the official website, www.sebaonline.org

Name of BoardBoard of Secondary Education, Assam (SEBA)
Class10th Standard
SubjectNepali (Elective)
Exam NameHigh School Leaving Certificate (HSLC)
CategorySEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus
Syllabus Update/ Released11/04/2023
Academic Year2023-2024
Official Websitehttps://sebaonline.org

Here is a detailed overview of the SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024, which covers all the essential knowledge and skills that students need to succeed in their 10th standard board exams.

SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024

NEPALI (E)
SUBJECT CODE – C3
CLASS – 10


Time : 3 hours
Total Marks : 100
Pass Marks : 30
UnitContentsMarks
Half YearlyFinal
1पद्य:
(क) रामायण शिक्षा
(ख) घाँसी
(ग) भाषा
(घ) शङ्कर बन्दना
(ङ) लड वीरबहादुर, तिमी लड
(च) तिम्रो आगमनले
2525
2गद्य:
(क) के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले
(ख) लोकजीवन र नेपाली संस्कृति
(ग) कम्पुटर – एक छोटी परिचय(घ) दुरूङ पाँडे
(ङ) मान्छेको दिमागमा बसेको काती
(च) पर्यावरणको सुरक्षा
3030
3व्याकरण: सरल नेपाली व्याकरण रचना,लेखक – राजनारायण प्रधान All the grammar portion of class IX and the following
पाठहरू – शब्द, सन्धि, समास, क्रियाका काल, चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुको प्रयोग, करण र अकरण, क्रिया बिशेषण, पदयोग र पद वियोग, लिङ्ग, तत्सम्, तद्भव र आगन्तुक शब्द र यिनको प्रयोग, निपात र यसको प्रयोग, उक्ति, अव्यय र यसकी प्रयोग |
 20
4रचना शब्दका विविध प्रयोग, वाग्धारा र तुक्का – उखान, सुद्धोकरण, वाक्यरचना, अनुवाद, सारांश, भावविस्तार । 15
5निबन्ध लेखन:(वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक) यो पर्यावरण, प्रकृतिविषयक, उत्सव, विज्ञानविषयक, सामाजिक समस्यामूलक, नियात्रा, जीवनीमूलक, खेलकूद प्रभृति कुनै एक विषयक हूनू पर्ने छ । 10
 Total 100 

Download the SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024

SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 is now available for download in PDF format. You can download the syllabus for SEBA Class 10 Nepali (Elective). To download the syllabus, follow these steps:

READ MORE  SEBA Class 10 Computer Science (Elective) Syllabus 2023-2024 PDF Download

1. Go to the official website of the Secondary Education Board of Assam (SEBA).
2. Click on the “Downloads” section.
3. Click on the link for “Curriculum & Syllabi (2023-2024)”.
4. Select the subject syllabus that you want to download.
5. Click on the “Download” button.

SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024 is a comprehensive curriculum that covers the essential knowledge and skills that students need to succeed in the HSLC Examination. By carefully studying the syllabus and working hard, students can achieve their academic goals and prepare for their future.

I hope this blog article has been helpful. If you have any questions about the SEBA Class 10 Nepali (Elective) Syllabus 2023-2024, Please feel free to leave a comment below.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Scroll to Top